Budoucnost je naší inspirací

Dlouholetá tradice nás zavazuje dosahovat vysoké technické úrovně výrobků a výrobních procesů, plnit představy zákazníků o výrobku a tím se prosazovat na evropském trhu a do-sáhnout trvalé prosperity. Cílem je trvale zlepšovat činnost společnosti, její technické, personální a ekonomické vybavení, přednostně předcházet vadám před odstraňováním jejich následků v oblasti jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví a vlivu na životní prostředí.
Kvalifikace našich pracovníků a jejich pocit sounáležitosti se společností jsou zdrojem naší síly a úspěchu. Kvalifikaci chápeme jako nekončící proces vzdělávání a získávání informací tak, aby každý pracovník byl profesionálem ve svém oboru, byl vždy informován o záměrech firmy, o jejích případných problémech, aktivně se účastnil jejich řešení a byl hrdý na výsledky své práce.

web_clients_pruh4a

web_clients_dotace_dubno_2016____V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia; reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006598“

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem projektu je pořízení modernější a efektivnější výrobní technologie, která nahradí stávající starou a technologicky nevyhovující technologii. V rámci projektu budou pořízeny nové lisovací technologie, manipulační jeřáb, technologie pro zpracování a znovu využití odpadu z lisování a také nové formy pro lisování. Cílem projektu je navýšení výrobní kapacity, uspokojení všech stávajících i budoucích zakázek, navýšení tržeb a vytvoření nových pracovních míst.