Budoucnost je naší inspirací

Jakost a technická úroveň našich výrobků v oblasti energetiky má rozhodující význam pro jejich uplatnění na trhu a je základním předpokladem pro konkurenceschopnost a úspěch naší společnosti. Spolu s ochranou životního prostředí, bezpečností a ochranou zdraví při práci, dodržováním všech právních a jiných předpisů a zlepšováním pracovního prostředí tvoří nejvyšší priority společnosti. Vedení společnosti, vědomo si své odpovědnosti za kvalitu dodávaných výrobků, bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců, ochranu a tvorbu životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich neustálé zlepšování, včetně prevence znečišťování vyhlašuje a ukládá dodržovat všem svým zaměstnancům , včetně osob, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti tyto zásady:

  • Plnit všechny požadavky našich zákazníků v požadované jakosti a termínech. Seznamovat pravidelně zákazníky s novinkami v naší nabídce a spolupracovat s nimi při návrhu nových výrobků.
  • Neustále inovovat a zlepšovat naše výrobky a technologie, rozšiřovat sortiment výrobků a technologií s vidinou být nejlepší ve výrobě rozváděčů.
  • Pravidelnými kontrolami prováděných činností, analýzami dosažených výsledků a vyvozováním správných závěrů neustále rozvíjet a zlepšovat integrovaný management systém a řízení společnosti.
  • Zvyšovat úroveň kvalifikační struktury našich zaměstnanců prostřednictvím školení, praktického výcviku při osvojování nových technologií a výběrem správných zaměstnanců na správná místa.
  • Předcházet vadám ve všech činnostech naší společnosti včasným odhalováním možných příčin jejich vzniku ve všech fázích přípravy a realizace výrobků, technologií a služeb, zabránit vzniku opakovaných vad.
  • Zainteresovat všechny naše zaměstnance tak, aby se každý z nich snažil o dosažení nulových vad.
  • Trvale zlepšovat pracovní prostředí, snižovat namáhavost práce a zejména předcházet pracovním úrazům, za současné minimalizace bezpečnostních rizik.
  • Motivovat zaměstnance i obchodní partnery k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí, trvale minimalizovat negativní dopady naší činnosti na životní prostředí.
web_clients_pruh4a

web_clients_dotace_dubno_2016____V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia; reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006598“

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem projektu je pořízení modernější a efektivnější výrobní technologie, která nahradí stávající starou a technologicky nevyhovující technologii. V rámci projektu budou pořízeny nové lisovací technologie, manipulační jeřáb, technologie pro zpracování a znovu využití odpadu z lisování a také nové formy pro lisování. Cílem projektu je navýšení výrobní kapacity, uspokojení všech stávajících i budoucích zakázek, navýšení tržeb a vytvoření nových pracovních míst.