Budoucnost je naší inspirací

Informace o probíhající vnitrostátní fúzi

Při této Fúzi dojde ke sloučení společnosti DCK Holoubkov Bohemia a.s., IČ 000 28 941, se sídlem 338 01 Holoubkov č.p. 336 (jako společnosti Zanikající) se společností DCK Holoubkov Holding s.r.o., IČ 082 29 601, se sídlem 338 01 Holoubkov č.p. 336 (jako společnosti Nástupnické). Součástí Fúze bude i změna právní formy Nástupnické společnosti na akciovou společnost a změna obchodní firmy Nástupnické společnosti na DCK Holoubkov Bohemia a.s. Právní účinky Fúze nastanou ke dni 15. října 2020 a počínaje tímto dnem bude Nástupnická společnost identifikována takto:

DCK Holoubkov Bohemia a.s.

IČ 082 29 601, DIČ CZ08229601, sídlo 338 01 Holoubkov č.p. 336.

Nástupnická společnost DCK Holoubkov Bohemia a.s., IČ 082 29 601 přebírá veškerá práva a povinnosti, veškeré smlouvy, závazky a pohledávky, oprávnění, licence, certifikáty a ujednání Zanikající společnosti, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů.

Uzavřené smluvní vztahy se nijak nemění, není potřeba uzavírat nové smlouvy ani dodatky stávajících smluv, pouze v účetních dokumentech budou počínaje dnem 15.10.2020 uváděny údaje Nástupnické společnosti – konkrétně tedy IČ 082 29 601 a DIČ CZ08229601.

Pokud by Vám bylo v předmětné záležitosti cokoli nejasného či budete mít jakékoli dotazy, prosím, obraťte se na nás, rádi Vám poskytneme veškerá potřebná vysvětlení. Těšíme se na další spolupráci, s pozdravem

DCK Holoubkov Bohemia a.s.

IČ 000 28 941, se sídlem 338 01 Holoubkov č.p. 336

Ing. Jan Kuthan, člen představenstva

Ing. Jiří Lang, ředitel