Informace veřejnosti o provozování kamerového systému se záznamem

 

Společnost:

DCK Holoubkov Bohemia a.s.

IČ 082 29 601

se sídlem 338 01 Holoubkov č.p. 336

zastoupená předsedou představenstva Ing. Janem Kuthanem a členem představenstva Ing. Jiřím Langem

 

sděluje subjektům údajů v rámci ochrany osobních údajů následující informaci o provozování kamerového systému se záznamem (dále také jako „předpis“).

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 1. Tento předpis se vztahuje na veřejnost (klienti, zákazníci a obchodní partneři), která je upozorněna na provoz kamerového systému prostřednictvím cedulí, umístěných na místech vstupu do monitorovaného prostoru.
 2. Správcem kamerového systému je společnost DCK Holoubkov Bohemia a.s. Subjektem údajů je veřejnost (klienti, zákazníci a obchodní partneři), vstupující do areálu Společnosti.
 3. Předpis slouží pro informování třetích osob (veřejnosti), jež mohou být zaznamenány kamerovým systémem, o podmínkách a důvodech, pro které ve Společnosti k pořizování kamerových záběrů se záznamem dochází.
 4. Tento předpis je vydáván s ohledem ke splnění povinností při zpracování osobních údajů získaných při zavedení kamerového systému se záznamovým zařízením, vyplývajících zejména z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. Předpis slouží pro informování třetích osob (veřejnost), jež mohou být zaznamenány kamerovým systémem a uvádí důvody a podmínky, pro které Společnost zavádí provozování kamerového systému se záznamem.
 5. Společnost se při provozování kamerového systému se záznamem řídí zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti a zásadou účelového omezení (zpracování se provádí pouze pro účely, uvedené v tomto předpise).
 6. Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém, umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst. Kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob, ani ke sledování v rozporu s účely uvedenými v tomto vnitřním předpise.

 

 1. OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU
 1. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen "nařízení"), informuje touto cestou Společnost veřejnost o existenci a provozování kamerového systému se záznamem v jejích prostorách.
 2. Společnost monitoruje vymezené prostory z důvodu ochrany majetku (vlastnického práva) před protiprávním jednáním zaměstnanců a třetích osob, jakož i ochrany majetku a zdraví zaměstnanců a dalších osob zdržujících se v areálu Společnosti.
 3. Zaměstnavatel monitoruje vymezené prostory na pracovišti z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele (vlastnického práva) před protiprávním jednáním zaměstnanců a třetích osob, jakož i ochrany majetku a zdraví zaměstnanců a dalších osob zdržujících se v areálu společnosti. Oprávněným zájmem zaměstnavatele je ochrana jeho majetku (vlastnického práva) a zabránění poškození či zcizení jeho majetku, z důvodu že v poslední době došlo k podstatnému zvýšení výroby zejména sortimentu určeného pro koncového spotřebitele a nutnosti tento sortiment skladovat mimo uzavřené prostory v areálu společnosti kde je velký pohyb zaměstnanců, zákazníků a dopravců expedujících objednávky. Toto opatření je tedy nezbytné k dosažení sledovaného účelu, tedy především ochraně majetku zaměstnavatele (jeho vlastnického práva). Dalším důvodem k rozhodnutí o provozování kamerového systému je zejména zajištění bezpečnosti práce ze strany zaměstnavatele a zamezení svévolnému zasahování zaměstnanců do ovládaní nastavených parametrů na obsluhujících zařízeních z důvodu urychlení práce na úkor kvality a současně i riziku souvisejícím s bezpečností práce. Na tento problém upozorňovali sami někteří pracovníci.
 4. Hlavním účelem provozování kamerového systému a pořizování záznamů je ochrana oprávněných zájmů Společnosti a výše dalších uvedených osob (všeobecná ochrana jejich majetku a zdraví, ochrana před krádeží, před zneužitím majetku apod.), včetně vyhledání případného pachatele.
 5. Záznam z kamerového systému není určen pro sledování veřejnosti.
 6. Zaznamenané osoby mají právo požadovat od Společnosti (správce osobních údajů) přístup k osobním údajům týkajícím se takových osob (subjektů údajů), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i další práva vyplývající z nařízení. Zaznamenané osoby mají i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Jednotlivé kamery jsou umístěné v objektu Jednotlivé kamery jsou umístěné v provozních a venkovním skladových prostorech objektu provozovny Holoubkov. Soupis všech kamer, označení jejich umístění, technická specifikace, délka, druh a typ záznamu jsou detailně popsány v Technické zprávě, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto předpisu a je jeho nedílnou součástí. Rozmístění kamer bylo provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu a přiměřeným způsobem ke sledovanému účelu.
 2. Záznamy kamerového systému jsou Společností uchovávány po dobu čtrnácti (14) kalendářních dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže, neoprávněného zásahu do ovládání parametrů obsluhujícího zařízení apod. (zásada omezení uložení). Po uplynutí určené doby dle tohoto odstavce budou data a záznamy automaticky zlikvidovány (přemazány), resp. veškeré instalované kamery mají nastavenou automatickou funkci smazání záznamu po uplynutí doby čtrnácti (14) kalendářních dnů.
 3. Kamerový systém je Společností využíván pouze ve veřejných prostorách.
 4. Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému musí být chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.
 5. K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům je oprávněn pouze statutární orgán společnosti s tím, že záznam bude v případě incidentu předložen pouze orgánům činným v trestním řízení, případně jiným státním (kontrolním) orgánům či institucím (nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak) a pojišťovnám v rámci řešení pojistné události. Společnost nepředpokládá, že by se záznam z kamerového systému (jakékoliv osobní údaje) předávaly do třetích zemí mimo EU. V případě předání nahrávky oprávněným osobám nebo orgánům musí být pořízen záznam o předání. Informace z kamerových systémů musí být zabezpečeny a chráněny proti neoprávněnému vynesení či kopírování a proti zneužití. Bezpečnostní agentura nebude mít přístup k záznamu, pouze k živému obrazu a ovládání PTZ kamer pro případ vyhodnocení narušení zóny perimetru alarmu, to je kameru si může směrově natočit a přiblížit k místu narušení.
 6. O přístupu k záznamům kamerového systému je třeba pořizovat záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány. Záznamy se provádí do Provozní knihy kamerových systémů CCTV.
 7. Prostory, které jsou Společností monitorovány, musí být označeny zřetelným nápisem (informační cedulkou) umístěným před místem, které je snímáno kamerami. Toto opatření musí být provedeno tak, aby bylo patrné i pro veřejnost v místech, kde veřejnost vstupuje do prostoru, který je monitorován.

 

 1. ÚČINNOST 
 2. Tento předpis nabývá účinnosti dnem 24.4.2024 a je vydáván na dobu neurčitou.
 3. Předpis je v originálu uložen na sekretariátu společnosti, a je k dispozici pro nahlížení na vyžádání třetím osobám. V elektronické podobě je předpis uložen a přístupný na webových stránkách: dck.cz
 4. Nedílnou součástí tohoto vnitřního předpisu je Technická zpráva, jakožto příloha tohoto dokumentu.

 

V Holoubkově dne 24.4.2024