Politika IMS společnosti DCK Holoubkov Bohemia, a.s.

Kvalita a technická úroveň našich výrobků v oblasti energetiky má rozhodující význam pro jejich uplatnění na trhu a je základním předpokladem pro konkurenceschopnost a úspěch naší společnosti. Spolu s ochranou životního prostředí, bezpečností a ochranou zdraví při práci, dodržováním všech právních a jiných předpisů a zlepšováním pracovního prostředí tvoří nejvyšší priority společnosti. Vedení společnosti, vědomo si své odpovědnosti za kvalitu dodávaných výrobků, bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců, ochranu a tvorbu životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich neustálé zlepšování, včetně prevence znečišťování vyhlašuje a ukládá dodržovat všem svým zaměstnancům, včetně osob, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti tyto zásady:

  • Plnit všechny požadavky našich zákazníků v požadované kvalitě a termínech. Seznamovat pravidelně zákazníky s novinkami v naší nabídce a spolupracovat s nimi při návrhu nových výrobků.
  • Neustále inovovat a zlepšovat naše výrobky a technologie, rozšiřovat sortiment výrobků a technologií s vidinou být nejlepší ve výrobě rozváděčů.
  • Pravidelnými kontrolami prováděných činností, analýzami dosažených výsledků a vyvozováním správných závěrů neustále rozvíjet a zlepšovat integrovaný management systém a řízení společnosti.
  • Zvyšovat úroveň kvalifikační struktury našich zaměstnanců prostřednictvím školení, praktického výcviku při osvojování nových technologií a výběrem správných zaměstnanců na správná místa.
  • Předcházet vadám ve všech činnostech naší společnosti včasným odhalováním možných příčin jejich vzniku ve všech fázích přípravy a realizace výrobků, technologií a služeb, zabránit vzniku opakovaných vad.
  • Zainteresovat všechny naše zaměstnance tak, aby se každý z nich snažil o dosažení nulových vad.
  • Dodržovat požadavky právních předpisů a jiných požadavků relevantních zainteresovaných stran při všech aktivitách společnosti.
  • Trvale zlepšovat pracovní prostředí, odstraňovat možná nebezpečí, snižovat namáhavost práce a zejména předcházet pracovním úrazům, za současné minimalizace bezpečnostních rizik.
  • Motivovat zaměstnance i obchodní partnery k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí, trvale minimalizovat negativní dopady naší činnosti na životní prostředí.
  • Zajistit projednání s pracovníky/jejich zástupci a jejich spoluúčast při rozhodování v oblasti BOZP.

V Holoubkově dne 30.9.2020