INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů:
DCK Holoubkov Bohemia a.s., IČ: 08229601, se sídlem 338 01 Holoubkov č.p. 336 (dále jen „Správce“) tímto informuje své klienty a zákazníky (dále jen „Klient“), jimž poskytuje služby a má s nimi obchodní činnost, tj. zejména prodej, výroba a montáž rozvaděčů pro nízké napětí, lisování plastů, výroba betonových rozvaděčů, plastových rozvaděčů z polykarbonátu nebo z SMC a výroba příslušenství pro rozvaděče (držáky, nosníky, redukce, značení, praporce pro připojení rozvaděčů a další výrobní činnosti (dále jen „Služby“), o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje svých Klientů pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou.

Kontaktní údaje Správce:
Korespondenční adresa: Správce osobních údajů, DCK Holoubkov Bohemia a.s., Holoubkov č. p. 336, psč 338 01
telefon: +420 371 510 521
ID datové schránky: sdy6x4t

I.
Účely zpracování osobních údajů
a) Základním účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb a obchodování s produkty dle výrobního programu Správce v souladu se zákonem, a to konkrétně v rozsahu nabídky zboží, objednávky zboží, realizace obchodní smlouvy a další činnosti v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.
b) Účelem je zpracování na základě plnění právní povinnosti (na základě požadavků, které kladou právní předpisy), zpracování na základě smlouvy (pro účely uzavření a plnění sjednané smlouvy), zpracování na základě oprávněných zájmů Správce (např. ochrana majetku Správce, obhajování právních nároků, zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek Správce týkajících se jeho Produktů atd.).

II.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
a) Klient – právnická osoba:
• osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím kontaktních osob Klienta – právnické osoby a/nebo zaměstnanců Klienta – právnické osoby (jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní údaje),
• údaje ke zjištění a ověření totožnosti osoby, která je členem statutárního orgánu Klienta.
b) Klient – fyzická osoba:
• jméno, příjmení,
• kontaktní údaje,
• datum narození,
• IČ a DIČ v případě podnikajících fyzických osob.
• trvalý nebo jiný pobyt.

III.
Doba zpracovávání osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje Klienta po dobu trvání Smlouvy, včetně závazků z ní vyplývajících, aby mohl poskytovat plnění a služby dle Smlouvy. Po skončení smlouvy uchovává Správce osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy. U údajů, které není potřeba dle právních předpisů archivovat pak po dobu trvání běhu promlčecí doby k podání žaloby, podnětu či jinému návrhu na zahájení řízení týkající se Smlouvy o poskytování služby, resp. jejího obsahu (oprávněný zájem Správce). Správce zpracovává osobní údaje klienta v případě zasílání marketingových nabídek po dobu trvání závazku z příslušné Smlouvy, a dále po dobu 2 (dvou) let po zániku závazku z této Smlouvy, nepodá-li klient námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě je
Správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro tento účel. Správce zpracovává osobní údaje klienta za účelem vymáhání nároků týkajících se příslušné Smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné Smlouvy po dobu 10 (deseti) let po zániku závazku z příslušné smlouvy v souladu se zákonnou délkou promlčecích lhůt stanovených v příslušných právních předpisech, zejména v občanském zákoníku.

IV.
Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech Klienta
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím především svých k tomu oprávněných zaměstnanců, dále např.
prostřednictvím specializovaných subjektů (účetní, daňový poradce apod.), spolupracujícími advokáty, pojišťovací zástupci, finanční instituce, poskytovatel informačních systémů a software, se kterými má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích.
Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů Klienta, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno zcela a prioritně s ohledem na jeho soukromí a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy.
Klient může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to:
– prostřednictvím datové schránky;
– osobně v sídle společnosti;
– písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci s tím, že podpis musí být řádně ověřen.

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů
Klient má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje klientů zpracovává, je povinen poskytnout Klientovi bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Klient má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.
Klient má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
– Klient popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
– zpracování osobních údajů je protiprávní, Klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
– Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale Klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
– Klient uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Klienta.
Na žádost Klienta Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:
– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
– Klient odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
– osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
– osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

Právo na přenositelnost osobních údajů
Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:
– osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/y na základě souhlasu Klienta;
– jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného Klientem; nebo
– zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta.
Správce poskytne Klientovi osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Klient je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Klient si ve své žádosti zvolí, zda má Správce osobní údaje poskytnout Klientovi nebo zda využije právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku
V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce má Klient právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Klienta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom klienta, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, Klienta o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

Vyřizování žádostí klientů při uplatnění jejich práv u Správce
Správce umožňuje Klientovi podání žádostí v různých formách, jež se primárně budou odvíjet od vztahu mezi Správcem a Klientem (písemným formulářem, elektronicky). Jestliže Klient podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by Klient ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti Klienta informuje Správce Klienta do jednoho (1) měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří (3) měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
– elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
– prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
– telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo – písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

V.
Příjemci osobních údajů
Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje Klienta za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Správce a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Správci Klientem a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce.

 

V Holoubkově dne 15.10.2020

DCK Holoubkov Bohemia a.s.