ETICKÝ KODEX DCK HOLOUBKOV BOHEMIA A.S.

1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Účel
Etický kodex stanovuje základní hodnoty akciové společnosti a představuje základ firemní kultury, která je v souladu s platnou legislativou České republiky a je postavena na etických principech a jasném srozumitelném způsobu komunikace, což tvoří rámec pro poctivé přátelské, podnikatelské a společenské jednání.
Dodržování etického kodexu také slouží k udržení a dalšímu budování dobrého jména akciové společnosti.

1.2 Cíl
Cílem etického kodexu je definovat základní principy fungování akciové společnosti, určit standardy a hodnoty chování pro všechny zaměstnance, eliminovat takové aktivity zaměstnanců, které by mohly mít negativní vliv na dobré jméno společnosti, motivovat zaměstnance k etickému chování, protože pravidla jsou stejná pro všechny, uplatňovat profesionální, zodpovědný a vstřícný přístup ke všem obchodním partnerům s cílem naplnit jejich požadavky ve smyslu tohoto etického kodexu.

2.
ZÁKLADNÍ POJMY, POUŽITÉ ZKRATY

MS – metodická směrnice
ZO – zaměstnanecké oddělení
OŘA – organizační a řídící akty (viz reporting)
Společnost – akciová společnost DCK Holoubkov Bohemia a.s.
ETI Base Code – dokument zaručující spravedlivé a příznivé pracovní podmínky pro
všechny zaměstnance
Protiprávní jednání – je porušení práva, které způsobuje bez ohledu na vůli delikventa
(a zpravidla proti ní) určité sankční důsledky
Compliance program – soubor opatření směřujících k prevenci před protiprávním jednáním

3.
NÁVAZNOST NA DOKUMENTY

3.1 Výchozí dokumenty
– Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění
– Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění
– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
– Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
– Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
3.2 Související OŘA
– Ř Pracovní řád akciové společnosti
– Ř Organizační řád akciové společnosti
– MS ISŘ Vzdělávání zaměstnanců včetně školení
– MS Ochrana osobních údajů
– MS Ochrana obchodního tajemství
– MS Razítka akciové společnosti
– ostatní organizační a řídící akty vydané společností

4.
ETICKÝ KODEX

4.1 ZÁKLADY ETICKÉHO KODEXU

4.1.1 Dodržování a použití etického kodexu
– Ustanovení etického kodexu se vztahují a budou dodržována všemi zaměstnanci společnosti.
– Snažíme se v rámci sféry svého vlivu zajišťovat, aby naši dodavatelé, zástupci, partneři ve společných aktivitách i ostatní partneři dodržovali při realizaci našich projektů zásady stanovené v tomto dokumentu, tedy etickém kodexu.
– Dodržujeme platnou legislativu, zákony, vyhlášky, nařízení a pravidla.
– Etický kodex je závazným souborem pravidel, kterými se řídí každodenní pracovní činnosti.

– Snaha o vytvoření zisku neospravedlňuje žádná porušení zákona nebo etického kodexu, vyvarujeme se veškerým obchodním transakcím, které lze uskutečnit pouze na cenu takového jednání. Zavazujeme se podnikat dle vysokých standardů morálky a etiky.
– Etický kodex společnosti obsahuje soubor opatření, který podporuje základní principy obsažené v etickém kodexu a poskytuje informace o tom, jak je etický kodex používán v praxi a jak se stane součástí každodenního jednání.
– Společnost přijímá odpovědnost všude, kde může svou činnost účinně řídit. Neseme odpovědnost vůči obcím a prostředí, kde působíme, vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a obecné veřejnosti. Jsme otevření vůči všem, na něž má naše podnikání dopad.
– Odpovídáme na dotazy a požadavky třetích stran a komunikujeme s dotčenými stranami včas a efektivně.

4.1.2 Povinnost hlásit porušení
Pokud se zaměstnanci dozvědí o jakémkoliv porušení etického kodexu, pak tuto skutečnost musí nahlásit svému nadřízenému nebo členu představenstva společnosti, a to bezodkladně. Veškerá hlášení jsou brána jako důvěrná. Zajistíme, aby nedošlo k pracovnímu znevýhodnění zaměstnance z důvodu hlášení učiněných v dobré víře.

4.1.3 Sankce za případné porušení etického kodexu
Etický kodex je nedílnou součástí obecných podmínek zaměstnání. Veškerá porušení etického kodexu jsou považována za porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a je možné je sankcionovat disciplinárními opatřeními včetně případného rozvázání pracovního poměru.

4.2 PRACOVIŠTĚ, SPOLUPRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY, VZTAHY S ODBĚRATELI A DODAVATELI

4.2.1 Vzájemný respekt, poctivost a bezúhonnost
– Respektujeme názory druhých a stejně tak i jejich osobní důstojnost, soukromí a osobnostní práva. Pro společnost má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost. Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům musí alespoň odpovídat minimálním požadavkům národních zákonných norem a být v souladu s ETI Base Code.
– Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o jeho trvalé zlepšování.
– Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme a netolerujeme diskriminaci či obtěžování.
– Zaměstnancům umožňujeme, aby mohli vznášet oprávněné obavy a stížnosti způsobem, který zajistí řádné přezkoumání a vhodnou nápravu, bez jakýchkoli postihů.
– Dáváme zaměstnancům možnosti školení a vzdělávání, které podporují jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.
– Nezaměstnáváme žádnou osobu, jejíž věková hranice by byla nižší než 18 let nebo jiná místním zákonem stanovená vyšší minimální věková hranice pro zaměstnávání. Výjimkou je zaměstnávání studentů starších 15 let formou brigád, což platný právní řád ČR umožňuje.
– Na svých pracovištích nevyužíváme nucenou práci ani jiné formy nedobrovolné práce.

– Společnost věnuje velkou pozornost zlepšování procesů a vnitřních vazeb, osvojuje si nové poznatky a technologie. Toto prosazuje vzděláváním a motivováním všech zaměstnanců k odpovědnému a bezpečnému způsobu provádění všech činností.
– Společnost zároveň významně dbá také o sociální potřeby všech zaměstnanců.
– Společnost zajišťuje spravedlivé odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci včetně řádné výplaty mezd, při dodržování platných právních předpisů.
– Společnost vyžaduje, aby zaměstnanci dbali zásad bezpečné práce, dodržování a řádné využívání stanovené pracovní doby.
– Společnost vyžaduje, aby zaměstnanci ve vztahu k majetku společnosti řádně hospodařili se svěřenými prostředky i v zájmu ochrany majetku zaměstnavatele.
– Informace, které zaměstnanci o společnosti získají při výkonu své práce, nesmějí používat pro osobní zisk ani pro jiný účel, než pro který byly určeny.
– Pro řešení případných pracovních sporů mezi společností a zaměstnanci se přednostně používá jednání za účelem dosažení dohody.

4.2.2 Odpovědnost vedoucích zaměstnanců
V rámci společnosti musí všichni zaměstnanci jednat odpovědně a nesmí se podílet na nevhodném chování. Vedoucí zaměstnanci musí jít svým zaměstnancům příkladem. Osoby jednající a podepisující za společnost si musí být vědomi své odpovědnosti a důsledků svého chování.

4.2.3 Střety zájmů
Všichni zaměstnanci musí zajistit, aby jejich osobní zájmy nebyly ve střetu s jejich povinnostmi vůči společnosti nebo jejím zákazníkům. Střety zájmů mohou pramenit z blízkých osobních vztahů mezi zaměstnanci a zákazníky, zástupců obchodních partnerů nebo jiných zaměstnanců. Potenciální střety zájmů mohou nastat zejména ve spojení s dary, pozvánkami, zadáváním zakázek nebo transakcemi s finančními instrumenty. Střety zájmů mohou být také spojené s korupcí a podvody. Takové střety zájmů je nutné hlásit svému nadřízenému, který následně vyhodnotí, zda jde skutečně o střet zájmů a jaká budou přijata opatření.

4.2.4 Ochrana dat
Při získávání, zpracování a ukládání informací (jde o data personální, finanční, technická, provozní atd.) jednáme obezřetně, dodržujeme postupy bezpečnosti tak, aby bylo zabráněno zneužití, změně či zničení takových dat. Naše IT postupy obsahují kontrolní a bezpečnostní prvky, které zajistí dostatečnou úroveň ochrany údajů všech dat.

4.2.5 Zásady vztahů s odběrateli a dodavateli
– Společnost pokládá za základ úspěšného a trvalého obchodního vztahu čestnost a rovnost při jednání s každým obchodním partnerem.
– Společnost dbá na to, aby výrobky byly na vysoké kvalitativní úrovni a odpovídaly parametrům a požadavkům obsažených v národních a mezinárodních normách nebo předpisech.
– Společnost dbá důsledně na plnění svých povinností vyplývajících z realizovaných obchodů ve stanovených nebo dohodnutých termínech.
– Společnost považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřípustné a sama používá při nabídce nebo prodeji svých služeb pouze legitimní metody.

– Veškeré informace odběratelů považuje společnost za důvěrné.
– Společnost soustavně sleduje a hodnotí vývoj na trhu a získané poznatky využívá k vyšší spokojenosti zákazníků.
– Společnost vytváří vhodné, korektní a poctivé vztahy se zákazníky a dodavateli. Naslouchá přáním, potřebám a požadavkům zákazníků i zainteresovaných stran, respektuje je a včas na ně reaguje.
– Společnost klade důraz na inovace, transparentnost, efektivnost a produktivitu.
– Výběr dodavatelů realizuje společnost výhradně v souladu s pravidly obchodní soutěže v návaznosti na platné právní úpravy a v souladu s vnitřními pravidly společnosti.
– Společnost respektuje všechna smluvní ujednání včetně dodržování platební morálky.
– Veškeré informace o vztazích se svými dodavateli považuje společnost za důvěrné.
– Společnost vystupuje vůči své konkurenci v oboru čestně, ale rázně, nepoškozuje pověst konkurence ani jejich představitelů.
– Společnost dbá, aby zaměstnanci ve styku s konkurencí respektovali důvěrnost obchodních či jiných informací.
– Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec naší společnosti ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou týmová práce, odpovědnost, kvalita a profesionální přístup. Vzájemnou spoluprací dosahujeme společného úspěchu, který je závislý na míře odpovědnosti a kvalitě práce každého jednotlivce.
– Společnost si je vědoma, že kvalita, spolehlivost a včasnost dodávky našich výrobků je nejvyšší hodnota, kterou od nás může zákazník získat. Společnost je přesvědčena, že současní i budoucí zákazníci, zaměstnanci a další zainteresovaní ocení úsilí směřující k pozvednutí společnosti na ještě vyšší úroveň.
– Dodržování tohoto etického kodexu ze strany společnosti je jejím morálním závazkem, kterým upravuje jednání a chování všech zaměstnanců vůči společnosti, spolupracovníkům, dodavatelům, odběratelům a ostatním obchodním partnerům a orgánům státní správy.

4.3 CHOVÁNÍ NA NAŠEM TRHU, UPLÁCENÍ A KORUPCE
Korupce, úplatkářství a nekalá hospodářská soutěž rozvracejí trh a představují překážku hospodářského, sociálního a demokratického vývoje. Netolerujeme žádnou z těchto aktivit:

– Nebudeme postupovat v rozporu s platnými zákony o hospodářské soutěži.
– Nebudeme přímo ani nepřímo nabízet nebo poskytovat jakékoli platby či jiné odměny jakýmkoli osobám nebo subjektům, abychom přiměli takovou osobu nebo subjekt jednat v rozporu s předepsanými povinnostmi, s cílem získat, udržet si nebo kontrolovat obchodní příležitost nebo si zajistit jakoukoli jinou nepatřičnou výhodu při vykonávání podnikatelských aktivit společnosti.
– Nebudeme přímo ani nepřímo vyžadovat nebo přijímat žádné nepatřičné platby nebo jiné odměny, které by byly poskytovány s účelem přimět nás jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi.
– Věrně evidujeme všechny finanční transakce a vedeme o nich účetnictví v souladu s místně přijatými účetními zásadami a ve všech výkazech společnosti se řídíme příslušnými metodikami a pravidly společnosti.

4.4 ÚČETNICTVÍ A FINANCE
Ve svých rozhodovacích procesech společnost spoléhá na správnost a přesnost svých účetních záznamů. Veškeré obchodní transakce musí být uvedeny v našich záznamech v souladu s určenými postupy.
Společnost se zavazuje včas poskytovat přesné a srozumitelné, korektní a úplné informace svými komunikačními prostředky.
Zavazujeme se zajistit, aby naše vztahy s příslušnými dohledovými orgány byly otevřené, transparentní a součinné. Našim cílem je budovat vztahy založené na důvěře.

4.5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí, které je třeba chránit. Ochrana životního prostředí je řízena na principech integrované prevence, tj. předcházení vzniku odpadů a znečištění ovzduší a vod, snižování rizik, plnění všech požadavků stanovených právními předpisy i požadavků zainteresovaných stran a neustálém zlepšování vztahu k životnímu prostředí.

4.6 COMPLIANCE PROGRAM
Smyslem účinnosti compliance programu je zajistit soulad všech činností společnosti s relevantními právními předpisy a s vnitřními organizačními a řídícími akty společnosti. Compliance program vyhodnocuje rizika a tím přispívá k řízení a eliminaci rizik vyplývajících z protiprávního jednání a ztrát z poškození dobrého jména společnosti.

V rámci ratifikace trestněprávní odpovědnosti právnických osob do legislativy ČR byl použit model „pravé“ trestněprávní odpovědnosti, tzn. že v jeho rámci lze právnickou osobu postihnout i v případě, kdy se nepodaří prokázat spáchání trestného činu konkrétní fyzickou osobou. Trestní odpovědnosti právnické osoby však není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob.

Trestní odpovědnost právnické osoby je založena na výčtu subjektů, které čin spáchaly jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti. Jedná se tedy o statutární orgán nebo jeho člena, jinou osobu, která je oprávněna za právnickou osobu jednat a v neposlední řadě zaměstnance při plnění pracovních úkolů.

Sankce pro právnické osoby při porušení trestní odpovědnosti:
– zrušení právnické osoby
– propadnutí majetku
– peněžitý trest
– propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
– zákaz činnosti
– zákaz plnění veřejných zakázek, účastí v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži
– zákaz přijímání dotací a subvencí
– uveřejnění rozsudku.

4.6.1 Zásady compliance programu

4.6.1.1 Vyhodnocení rizik
Při výkonu pracovních činností v rámci společnosti se zaměstnanci mohou dopustit protiprávního jednání zejména v oblastech hospodářských a majetkových trestných činů, čímž však ty ostatní nelze jednoznačně vyloučit. Patří sem zejména trestný čin:

– neodvedení či krácení daně, pojistného a podobné povinné platby
– podvodu nebo pojistného podvodu
– zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
– sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži
– porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorských a práv k databázi
– úvěrového podvodu
– souběh trestného činu dotačního podvodu a trestného činu poškození finančních zájmů EU
– neoprávněného nakládání s odpady
– poškození a ohrožení životního prostředí
– přijetí úplatku, podplácení
– v dalším výčtu se odkazuje na ust. § 7 zákona č. 418/2011 Sb.

Korupce a uplácení
Korupce je zneužití postavení nebo funkce ve svůj osobní prospěch, typickým projevem korupce je uplácení ve všech svých formách. Společnost ani její zaměstnanci či osoby jednající jménem společnosti nesmí být účastni nebo napomáhat ilegálním obchodním transakcím či jiným protiprávním jednáním, nesmí akceptovat ani poskytnout nepatřičné výhody či úplatky.
Společnost netoleruje žádnou formu uplácení ani korupce.
Zaměstnancům je zakázáno nabízet a přijímat jakoukoli formu úplatků a finančních pobídek nebo dávat někomu pokyn, aby tak činil místo nich.

Podvodné jednání
Podvodné jednání představuje úmyslné jednání zaměstnance či osoby jednající jménem společnosti, které je v rozporu s právními předpisy nebo se zájmy společnosti, jehož důsledkem může společnosti nebo osobě třetí vzniknout újma. Podvodné jednání má nejčastěji formu podvodu, úvěrového podvodu, pojistného podvodu a dotačního podvodu. Společnost netoleruje žádné podvodné jednání.
Zaměstnanci si při výkonu své práce počínají tak, aby nedošlo ke vzniku podvodného jednání.
Při zjištění jakéhokoliv protiprávnímu jednání nebo podezření na něj jsou zaměstnanci povinni oznámit také jednání v souladu s bodem 4.1.2.

4.6.1.2 Přijetí přiměřených pravidel pro odstranění či snížení rizik
Zavedení compliance programu představuje i revizi stávajících vnitřních organizačních a řídících aktů společnosti, a to s provázaností na etický kodex.

4.6.1.3 Průhledný a vnitřně provázaný systém vnitřních předpisů
Společnost odkazuje na již platný systém vnitřních organizačních a řídících aktů (OŘA) a přísně vyžaduje jeho dodržování.

Společnost netoleruje nedodržování a porušování vnitřních organizačních a řídících aktů. Takové nedodržení může být vyhodnoceno jako porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a je možné je sankcionovat disciplinárními opatřeními včetně případného rozvázání pracovního poměru.

Je potřeba, aby si zaměstnanci vždy uvědomovali svoji odpovědnost za své jednání a současně vyhodnotili, zda vždy dodržují platné OŘA a legislativu ČR. Zaměstnanci při nástupu do pracovního poměru podpisem pracovní smlouvy potvrzují, že se detailně seznámili s platnými OŘA společnosti. Současně jsou seznámeni s tím, že tyto organizační a řídící akty jsou k dispozici v listinné podobě u zaměstnavatele

4.6.1.4 Vzdělávání zaměstnanců v rámci compliance programu
Společnost zajišťuje povinné vzdělávání zaměstnanců v rámci řízení rizik témat compliance programu – MS ISŘ Vzdělávání zaměstnanců včetně školení.

4.6.1.5 Kontrolní mechanismus a komunikace v rámci compliance programu
Zaměstnancům z etického kodexu vyplývá povinnost hlásit jeho porušení svému přímému nadřízenému nebo kterémukoliv členu představenstva společnosti. Oznámení je možné rovněž učinit anonymně na zvlášť k tomu zřízené tel. č. 702 064 790.

Každý zaměstnanec společnosti je povinen ohlásit zejména následující porušení
– porušení jakéhokoliv pravidla stanoveného etickým kodexem, comliance programem a jiným vnitřním a řídícím organizačním aktem
– porušení právních přepisů
– obtěžování na pracovišti
– podezření na korupční jednání, braní nebo poskytování úplatků
– podvodné jednání
– střety zájmů
– šikanu na pracovišti
– jiné protiprávní jednání

5. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Vedoucí zaměstnanci odpovídají za dodržování etického kodexu uplatňováním jeho zásad ve společnosti v souladu s vnitřními organizačními a řídícími akty společnosti.
Všichni zaměstnanci ctí principy a zásady etického kodexu ve společnosti a přispívají k jejich utváření.

 

V Holoubkově dne 1.března 2017