Stáhněte si aktuální obchodní podmínky

Tato sekce obsahuje obchodní podmínky společnosti DCK Holoubkov Bohemia a.s.

Obchodní podmínky firmy DCK Holoubkov Bohemia a.s.

se sídlem v Holoubkově 336, 338 0 1 , IČO: 00028941 , DIČ :CZ 00028941 zapsané v obchodním rejstříku vedené m u Krajské ho soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1000 pro prodej zboží

1 . Objednávka
1.1 Objednávky jsou přijímány v písemné podobě a lze je zaslat poštou, faxem, či elektronickou objednávkou (e-mail) na obchodní oddělení DCK Holoubkov Bohemia a.s. nebo prostřednictvím e-shopu.
1.2 Objednávka musí obsahovat platné identifikační údaje kupujícího (tj. název a adresa odběratele, případně adresa pro doručení zboží, IČO, DIČ, datum a číslo objednávky, jméno a podpis oprávněného zástupce odběratele, razítko, telefonní a faxové, popř. e-mailové spojení na pověřeného pracovníka odběratele a řádně uvedená specifikace objednávaného výrobku dle katalogu DCK Holoubkov Bohemia a.s.
1.3 Potvrzením objednávky vzniká smluvní vztah a písemná, oběma smluvními stranami potvrzená objednávka se stává zároveň kupní smlouvou.
1.4 Realizace zahraničních objednávek je řešena individuálně s oddělením zahraničního obchodu společnosti DCK Holoubkov Bohemia a.s.

2 Cena zboží
2.1 Cena za výrobek je stanovena bez DPH, bez dopravy a vychází z platného Ceníku dodavatele uvedeného v aktualizované podobě na www.dck.cz.
2.2 U tuzemských dodávek fakturovaných v Kč plátce daně účtuje DPH v zákonné výši platné v době prodeje.
2.3 Odběratelům může být poskytnuta množstevní sleva v závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách. Tato sleva je pak přiznána pouze za podmínky, že byly včas zaplaceny předcházející dodávky. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti se ruší výše přiznané předchozí slevy.
2.4 Vlastnické právo k předmětu plnění přechází zaplacením zboží, resp. připsáním částky ve výši kupní ceny na účet DCK Holoubkov Bohemia a.s. a zodpovědnost za vady a nebezpečí škody vzniká převzetím zboží.
2.5 V případě objednávky atypických výrobků, které nejsou uvedeny v katalogu výrobků a nevyrábí se ve standardním provedení, se objednatel zavazuje uhradit kupní cenu v plné výši, a to před započetím výroby. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází v tomto specifickém případě na objednatele až v okamžiku předání zboží. Pokud po jeho vyhotovení není objednatelem výrobek ve stanovené lhůtě převzat, sjednávají smluvní strany pro tento případ smluvní pokutu k tíži objednatele ve výši již uhrazené kupní ceny.
2.6 K ceně zboží je kupujícímu fakturováno balné ve výši 100,-Kč bez DPH za jeden balík nebo zboží dodané na jedné paletě. Cena za dopravu je stanovena po dohodě smluvních stran před expedicí zboží.
2.7 V případě osobního odběru v provozovně prodávajícího balné (viz 2.5) neúčtujeme.

3 Platební podmínky

3.1 Splatnost faktury je 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Platební podmínky jsou vždy uvedeny na potvrzené objednávce.
3.2 Kupující se zavazuje uhradit fakturu dle předem stanovených platebních podmínek uvedených ve smlouvě.
3.3 Kupující je oprávněn vrátit fakturu dodavateli, nesplňuje-li náležitosti daňového dokladu, sjednanou cenu nebo z důvodu reklamace jakosti zboží či jeho množství.

4 Dodací podmínky
4.1 Standardní dodací podmínka zboží je EXW Holoubkov (bez dopravy, k osobnímu odběru u dodavatele) dle platných podmínek INCOTERMS 2010. V případě požadavku je doprava zboží zajišťována na účet odběratele veřejnými přepravci v závislosti na celkovém objemu, pokud není smluvně stanoveno jinak.
4.2 Zboží je dodáváno s přiloženou fakturou se stanovenou splatností, na dobírku nebo po úhradě proforma faktury. Dodávka může být vázána na úhradu všech předchozích závazků .
4.3 Kupující se stává vlastníkem zboží po jeho zaplacení, s výjimkou případů předpokládaných v odst.2 čl.2.5. těchto všeobecných obchodních podmínek.
4.4 Okamžikem převzetí zboží, které je potvrzeno formou dodacího listu, přejímá kupující zodpovědnost za nebezpečí škody na zboží vzniklého chybnou manipulací, způsobem skladování, přepravou či instalací výrobku, které je v rozporu s návody k použití výrobků firmy DCK Holoubkov Bohemia a.s. Dále přechází zodpovědnost za nebezpečí škody na kupujícího také v případě, že použije výrobek DCK Holoubkov Bohemia a.s. pro jiný účel, než ke kterému bylo zboží výrobcem určeno.
4.5 Kupující je povinen v okamžiku převzetí zkontrolovat, zda je zboží nepoškozeno a jeho množství je v souladu s objednanými či fakturovanými položkami. Na pozdější reklamace v tomto ohledu nebude brán zřetel.
4.6 Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, které svou jakostí neodpovídá příslušným technickým normám, popř. účelu, pro který je určeno nebo není v souladu se specifikací v objednávce.
4.7 Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.
4.8 Prodávající prohlašuje, že zboží nakupované ze zahraničí bylo celně odbaveno.
4.9 Prodávající se zavazuje uvádět na dodacím listu a faktuře číslo kupní smlouvy.

5 Dodací lhůty
5.1 Pro zboží na skladě platí, že zásilka bude předána veřejnému dopravci do 48 hodin od potvrzení objednávky.
5.2 Pro ostatní zboží platí, že dodávka bude expedována v závislosti na potvrzení objednávky s uvedeným termínem dodávky.

6. Záruční doba a odpovědnosti za vady
6.1 Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím, popř. může být délka záruky sjednána individuálně po dohodě s odběratelem. Prodávající odpovídá za to, že zboží po dobu záruky bude mít vlastnosti obvyklé pro tyto výrobky.
6.2 V případě zjištění vad v době trvání záruky má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně a včas vady odstranit (vady budou odstraněny v co nejkratším, technicky možném termínu). V případě neodstranitelné vady se prodávající zavazuje dodat do 30-ti dnů od zjištění této skutečnosti náhradní zboží.
6.3 Kupující je povinen případnou reklamaci vad zboží uplatnit bezprostředně po jejich zjištění písemnou formou na obchodním oddělení dodavatele. Dodavatel je povinen zaslat odběrateli potvrzení o přijetí reklamace.
6.4 Pro uplatnění reklamace vady zboží je nutné doložit následující doklady a informace: doklad o nákupu zboží (dodací list, faktura), identifikaci zboží (typ, výrobní číslo), datum nákupu dohledatelný na faktuře za zboží, popis vady zboží, „Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku“ (nedílná součást každého expedovaného výrobku), kontaktní osobu pro řešení reklamace.
6.5 Prodávající v žádném případě neuzná záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením, použitím a instalací, jenž jsou v rozporu s pokyny uvedenými v příslušném návodu k použití a s obecně platnými předpisy, taktéž instalací mimo rozsah stanovených pracovních (provozních) podmínek, násilného poškození a v případě neoprávněného zásahu do výrobku. Záruka se rovněž nevztahuje na barevnou různorodost výrobku a na škody v důsledku živelných katastrof.
6.6 Kupující je povinen doručit reklamované zboží na vlastní náklady na adresu dodavatele.
6.7 V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje, ale začíná běžet nová záruční doba v rozsahu 24 měsíců.
6.8 V případě uznané záruční reklamace se záruční doba prodlužuje o období, po něž byl výrobek v opravě.

7 Smluvní pokuty
7.1 J estliže kupující nezaplatí převzatou dodávku dle bodu 3.2 (v termínu splatnosti uvedeném na faktuře), zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny dodávky za každý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zboží dle faktury.

8. Storno podmínky
8.1 Závazná objednávka může být ze strany kupujícího bez jakýchkoli sankcí vypovězena do 24 hodin od jejího potvrzení.
8.2 V případě zrušení závazné objednávky kupujícím po uplynutí lhůty 24 hodin od jejího potvrzení bude kupujícímu účtováno storno ve výši 50 % z celkové ceny zakázky.
8.3 Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků pro komunikaci na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, za předpokladu, že nebyla uzavřena standardní kupní smlouva. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení plné částky za zaplacené zboží při splnění následujících podmínek:
– vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, nesmí nést známky použití, musí být kompletní (včetně případného příslušenství, prohlášení o kompletnosti, návodu atd.)
– kupující doručí vrácené zboží na vlastní náklady na adresu prodejce tak, aby nedošlo k jeho poškození.

9. Ochrana dat
9 .1 Veškeré osobní údaje, které kupující vloží do elektronické objednávky, bude prodávající spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, především je nebude zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Výjimkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojeným do realizace objednávky, kterým osobní údaje kupujícího prodávající poskytne pouze v nezbytné minimální míře. Použitím internetového obchodu kupující souhlasí s použitím vyplněných údajů pro vnitřní potřeby firmy DCK Holoubkov Bohemia a.s.

10 . Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1.3.2014 a současně nahrazují veškerá předchozí znění.

Holoubkov, 1. 3. 2014