Dlouholetá tradice nás zavazuje dosahovat vysoké technické úrovně výrobků a výrobních procesů, plnit představy zákazníků o výrobku a tím se prosazovat na evropském trhu a do-sáhnout trvalé prosperity. Cílem je trvale zlepšovat činnost společnosti, její technické, personální a ekonomické vybavení, přednostně předcházet vadám před odstraňováním jejich následků v oblasti jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví a vlivu na životní prostředí.
Kvalifikace našich pracovníků a jejich pocit sounáležitosti se společností jsou zdrojem naší síly a úspěchu. Kvalifikaci chápeme jako nekončící proces vzdělávání a získávání informací tak, aby každý pracovník byl profesionálem ve svém oboru, byl vždy informován o záměrech firmy, o jejích případných problémech, aktivně se účastnil jejich řešení a byl hrdý na výsledky své práce.