VNITŘNÍ PŘEDPIS O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

My, společnost

 

DCK Holoubkov Bohemia a.s.

IČ: 082 29 601

se sídlem 338 01 Holoubkov č.p. 336

 1. zn. B 2114 vedená u Krajského soudu v Plzni

(dále jen „Společnost)

v souladu s ustanovením § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vydáváme tento vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů:

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Společnost je povinným subjektem dle zákona o ochraně oznamovatelů, a tudíž je její povinností dle § 8 zákona o ochraně oznamovatelů zavést vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je povinna umožnit oznamovatelům bezpečné podání oznámení o možném protiprávním jednání a zajistit jim ochranu před odvetnými opatřeními.
  • Účelem tohoto vnitřního předpisu je tedy bližší úprava pravidel týkajících se ochrany oznamovatelů a zavedení vnitřního oznamovacího systému v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.
  • Tento vnitřní předpis je určen všem zaměstnancům Společnosti, příp. ostatním oznamovatelům blíže specifikovaným níže v článku 2.2.1 tohoto vnitřního předpisu.
 2. ZÁKLADNÍ POJMY A PRAVIDLA
  • Předmět a obsah oznámení
   • Předmětem oznámení může být protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které:
 1. má znaky trestného činu;
 2. má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu s horní hranicí alespoň 100.000 Kč;
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů; nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve stanovených oblastech dle § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů (především finanční sektor, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, hospodářská soutěž, zadávání veřejných zakázek, ochrana osobních údajů aj.).
  • Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele a samotný předmět oznámení. Anonymní oznámení nespadají do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a takoví oznamovatelé nejsou tímto zákonem chráněni. Stejně tak platí, že oznámení nesmí být vědomě nepravdivé, takové oznámení může být považováno i za spáchání přestupku, za což lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.
 • Oznamovatel
  • Oznamovatelem může být:
 1. Zaměstnanec, který je / byl v základním pracovněprávním vztahu ke Společnosti, tj. jak zaměstnanec v pracovním poměru, tak zaměstnanec vykonávající práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 2. osoba, která u Společnosti vykonává / vykonávala dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.
  • Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení od osob, které nejsou uvedeny v článku 2.2.1 tohoto vnitřního předpisu.
 • Příslušná osoba
  • Příslušnou osobou je osoba určená Společností, která přijímá oznámení a posuzuje jejich důvodnost a navrhuje Společnosti přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Příslušná osoba postupuje při své činnosti nestranně a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v této souvislosti dozvěděla, zejména o totožnosti oznamovatele.
  • Příslušná osoba určená Společností je: Pavel Kosnar, v případě jeho nepřítomnosti JUDr. Petr Sladký, tel. č. 377 225 950 e-mail: oznamovatel@akveleslavinova.cz, adresa 301 00 Plzeň, Veleslavínova 363/35.
  • Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon.
  • Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.
  • Příslušná osoba je oprávněna požadovat od zaměstnanců společnosti DCK Holoubkov Bohemia a.s. v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.
 • Odvetné opatření
  • Odvetným opatřením je jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele u Společnosti, které je vyvolané oznámením a které oznamovateli a dalším chráněným osobám dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů může způsobit neoprávněnou újmu.
 • Oznamovací systémy
  • Oznamovatel může kromě níže uvedeného vnitřního oznamovacího systému využít také následující:
 1. vnější oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti; podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz),
 2. uveřejnění oznámení, jako krajní prostředek v situaci, kdy nebyla přijata nápravná opatření po podání oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému.
  • Mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem neexistuje hierarchie a je proto na oznamovateli, který oznamovací systém si pro své oznámení zvolí.
 • Vnitřní oznamovací systém
  • Pro účely vnitřního oznamovacího systému Společnost zřídila následující oznamovací kanály:
 1. telefonickou linku s tel. č. 377 225 950, která slouží pro podání ústních oznámení;
 2. e-mailovou adresu: oznamovatel@akveleslavinova.cz, která slouží pro podání písemných oznámení; písemné oznámení je možné zaslat i prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu JUDr. Pavel Kosnar, Veleslavínova 363/35, 301 00 Plzeň, označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“,
 3. osobní oznámení na žádost oznamovatele.
  • Telefonická linka je přístupná oznamovatelům v době: Po – Pá, 9-15 hod., ve stejné době je možné činit i osobní oznámení na adrese, uvedené v 2.6.1, písm. b) tohoto předpisu.
 4. PROCES PODÁNÍ OZNÁMENÍ
  • Podání oznámení oznamovatelem
   • Pro oznamovatele je pro podání oznámení přístupná telefonická linka a e-mailová adresa, které plní funkci vnitřního oznamovacího systému.
   • Osobní oznámení musí příslušná osoba přijmout nejpozději do 14 dnů ode dne žádosti oznamovatele o osobní podání oznámení.
  • Příjem oznámení ze strany příslušné osoby
   • Příslušná osoba je povinna do 7 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení, ledaže jsou dány zákonné důvody, které ji této povinnosti zbavují.
  • Posouzení důvodnosti oznámení
   • Po přijetí oznámení je příslušná osoba povinna posoudit důvodnost oznámení a o výsledku posouzení písemně vyrozumět oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.
   • Výše uvedenou 30denní lhůtu je možné 2x prodloužit až o 30 dnů v případech skutkově nebo právně složitých.
  • Vyhodnocení důvodnosti oznámení
   • Oznámení podané oznamovatelem může být příslušnou osobou vyhodnoceno jako:
 1. důvodné – příslušná osoba navrhne Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
 2. nedůvodné – příslušná osoba o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, a to včetně důvodů, na základě kterých dospěla k závěru, že se jedná o nedůvodné oznámení.
 3. nejedná se o oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů – příslušná osoba o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
  • Návrh opatření a jeho přijetí
   • V případě, že bude oznámení vyhodnoceno ze strany příslušné osoby jako důvodné, navrhne příslušná osoba Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
   • Nepřijme-li Společnost navrhované opatření, je povinna přijmout jiné vhodné opatření.
   • O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která následně bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
  • Evidence a archivace oznámení
   • O přijatých oznámeních je povinna příslušná osoba vést evidenci v elektronické podobě, a to v rozsahu blíže stanoveném zákonem o ochraně oznamovatelů.
   • Přijatá oznámení je následně příslušná osoba povinna uchovávat i spolu s dokumenty s oznámením souvisejícími, a to po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
   • Do evidence a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odst. 3.6.2. má přístup pouze příslušná osoba.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem12.2023.

 

V Holoubkově dne 15.12.2023

_____________________________________